Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektuwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

  • ZAMAWIAJĄCY:

EUROMEDYK A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J.

Ul. Ozimska 19/10, 45-057 Opole

NIP 7542603810, REGON 531555570

e-mail: seniorzy.euromedyk@wp.pl

  • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest transport osób dla uczestników projektu z miejsca ich zamieszkania (tereny miasta Opole oraz jedna osoba z gminy Turawa) do siedziby Zamawiającego, oraz z powrotem  – 6-7 osób/dzień w terminie 01.09.2017-31.08.2018.

Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są poniżej:

ZAPYTANIE 5 2017

Załącznik nr 1,2,3 do zapyt. ofertowego nr 5 2017