Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rekrutacja będzie trwała od 04.01.2019 – 21.01.2019.

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce : Dokumenty do pobrania

Dokumenty należy składać w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 w godzinach jego otwarcia: poniedziałek : w godz. 9.00-16.00 od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, drogą elektroniczną bądź listownie. Termin zgłoszenia upływa 21.01.2019 o godzinie 15:00.

 

O PROJEKCIE – „ AKTYWNY SENIOR NA DŁUGIE LATA”

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
Tytuł projektu: „AKTYWNY SENIOR NA DŁUGIE LATA”

 

Głównym celem projektu będzie umożliwienie dostępu 120 osobom niesamodzielnym/starszym (w tym 80 kobietom) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w mieście Opolu (siedziba firmy Euromedyk) i w gospodarstwach domowych w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2019. Wsparcie obejmie też osoby z niepełnosprawnościami. Trwałą korzyścią będzie rozwój usług zdrowotnych w kierunku podologii i terapii usprawniającej leczenie w komorze hiperbarycznej (zakupionej z projektu) w różnych chorobach i dolegliwościach. Celem projektu będzie wzrost i polepszenie warunków zdrowotnych osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt spowoduje wydłużenie długości życia, poprawę jakości i komfortu życia poprzez zmniejszenie procesu bólowego u tych osób czy przywrócenie aktywności ruchowej do samodzielnego funkcjonowania. Wśród pozostałych korzyści wynikających bezpośrednio z projektu, nastąpi większa dostępność usług dla osób starszych w zakresie nieodpłatnej i długoterminowej opieki medycznej, w kontekście rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej u rozwoju w mieście Opolu.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – grudzień 2019
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie są finansowane ze środków niniejszego projektu.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a). opieka medyczna dla uczestników projektu (w tym długoterminowa medyczna opieka domowa)w oparciu o następujące elementy wsparcia:
– opieka medyczna (świadczona przez opiekunów medycznych),
– opieka lekarska (kwalifikacja medyczna na etapie rekrutacji do projektu oraz 1 wizyta zalecająca pod koniec realizacji wsparcia)

– opieka dietetyczna

– terapia nietrzymania moczu

– podologia

– terapia w komorze hiperbarycznej

– transport dla wybranych uczestników projektu

b). rehabilitacja ruchowa dla uczestników projektu (w domu i placówce)
c) indywidualnie zaprojektowane wkładki korekcyjne