Rusza rekrutacja drugiej grupy do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rusza rekrutacja drugiej grupy do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rekrutacja będzie trwała od 24.06.2019 – 08.07.2019.

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce : Dokumenty do pobrania

Dokumenty należy składać w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 w godzinach jego otwarcia: poniedziałek : w godz. 9.00-16.00 od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, drogą elektroniczną bądź listownie. Termin zgłoszenia upływa 08.07.2019 o godzinie 15:00.

 

O PROJEKCIE – „ AKTYWNY SENIOR NA DŁUGIE LATA”

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
Tytuł projektu: „AKTYWNY SENIOR NA DŁUGIE LATA”

 

Głównym celem projektu będzie umożliwienie dostępu 120 osobom niesamodzielnym/starszym (w tym 80 kobietom) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w mieście Opolu (siedziba firmy Euromedyk) i w gospodarstwach domowych w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2019. Wsparcie obejmie też osoby z niepełnosprawnościami. Trwałą korzyścią będzie rozwój usług zdrowotnych w kierunku podologii i terapii usprawniającej leczenie w komorze hiperbarycznej (zakupionej z projektu) w różnych chorobach i dolegliwościach. Celem projektu będzie wzrost i polepszenie warunków zdrowotnych osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt spowoduje wydłużenie długości życia, poprawę jakości i komfortu życia poprzez zmniejszenie procesu bólowego u tych osób czy przywrócenie aktywności ruchowej do samodzielnego funkcjonowania. Wśród pozostałych korzyści wynikających bezpośrednio z projektu, nastąpi większa dostępność usług dla osób starszych w zakresie nieodpłatnej i długoterminowej opieki medycznej, w kontekście rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej u rozwoju w mieście Opolu.

 

REGULAMIN Rekrutacji – EUROMEDYK

Załącznik nr 1 do Regulaminu – ankieta dla osób niesamodzielnych

Zał nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu – ankieta kwalifikacyjna dla osób niesamodzielnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta oceny Kandydata -dla osób niesamodzielnych