Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Tytuł projektu:

„ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” – kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty usług zdrowotnych opartej o nowe elementy opieki medycznej w ramach tworzenia nowych miejsc opieki medycznej (w tym długoterminowej)
z elementami rehabilitacji ruchowej. Projekt skierowany będzie wyłącznie do osób starszych, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uzupełnieniem projektu będzie stworzenie wypożyczalni sprzętu i materiałów do opieki medyczno-rehabilitacyjnej zlokalizowanej w siedzibie wnioskodawcy, przeznaczonej dla uczestników projektu i personelu medycznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.09.2018 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu (osób niesamodzielnych, w tym osób
z niepełnosprawnościami). Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie są finansowane ze środków niniejszego projektu.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

a). opieka medyczna dla uczestników projektu (w tym długoterminowa medyczna opieka domowa)
w oparciu o następujące elementy wsparcia:

– opieka medyczna (świadczona przez opiekunów medycznych),

– opieka lekarska (kwalifikacja medyczna na etapie rekrutacji do projektu),

– opieka psychologiczna i dietetyczna,

-terapia zajęciowa (zajęcia integracyjno-aktywizacyjne)

– transport dla wybranych uczestników projektu (na realizację form wsparcia, które odbywają się poza ich miejscem zamieszkania uczestników projektu)

b). rehabilitacja ruchowa dla uczestników projektu (w domu i placówce)

c). wypożyczalnia sprzęt rehabilitacyjnego – dla uczestników projektu i personelu medycznego