Archiwum

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII
Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WO 2014-2020).
Tytuł projektu:
„ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” – kompleksowy program usług

zdrowotnych dla seniorów”

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty usług zdrowotnych opartej o nowe elementy
opieki medycznej w ramach tworzenia nowych miejsc opieki medycznej (w tym długoterminowej)
z elementami rehabilitacji ruchowej. Projekt skierowany będzie wyłącznie do osób starszych,
niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Uzupełnieniem projektu będzie stworzenie wypożyczalni sprzętu i materiałów do opieki
medyczno-rehabilitacyjnej zlokalizowanej w siedzibie wnioskodawcy, przeznaczonej dla uczestników
projektu i personelu medycznego.
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.09.2018 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu (osób niesamodzielnych, w tym osób
z niepełnosprawnościami). Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie są finansowane ze
środków niniejszego projektu.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a). opieka medyczna dla uczestników projektu (w tym długoterminowa medyczna opieka domowa)
w oparciu o następujące elementy wsparcia:
– opieka medyczna (świadczona przez opiekunów medycznych),
– opieka lekarska (kwalifikacja medyczna na etapie rekrutacji do projektu),
– opieka psychologiczna i dietetyczna,
-terapia zajęciowa (zajęcia integracyjno-aktywizacyjne)
– transport dla wybranych uczestników projektu (na realizację form wsparcia, które odbywają się
poza miejscem zamieszkania uczestników projektu)
b). rehabilitacja ruchowa dla uczestników projektu (w domu i placówce)
c). wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – dla uczestników projektu i personelu medycznego

 

Dokumenty do pobrania w wersji PDF:

Dokumenty do pobrania w wersji PDF:

Dokumenty do pobrania dla drugiej grupy do projektu „Aktywny senior na długie lata”: