Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior bez bólu”

Rekrutacja będzie trwała od 26.11.2020 – 11.12.2020

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce: Do pobrania

Dokumenty należy składać w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10– do specjalnie wyznaczonej urny, drogą elektroniczną bądź listownie. Termin zgłoszenia upływa 11.12.2020 o godzinie 18:00.

O PROJEKCIE – „ AKTYWNY SENIOR BEZ BÓLU”

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
Tytuł projektu: „AKTYWNY SENIOR BEZ BÓLU”

Głównym celem projektu będzie umożliwienie dostępu 120 osobom niesamodzielnym/starszym (w tym 80 kobietom) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w mieście Opolu (siedziba firmy Euromedyk) i w gospodarstwach domowych w okresie styczeń 2020 – grudzień 2020. Wsparcie obejmie też osoby z niepełnosprawnościami. Trwałą korzyścią będzie rozwój usług zdrowotnych z zakresu terapii CRET oraz terapii laserem wysokoenergetycznym w różnych chorobach i dolegliwościach. Celem projektu będzie wzrost i polepszenie warunków zdrowotnych osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt spowoduje wydłużenie długości życia, poprawę jakości i komfortu życia poprzez zmniejszenie procesu bólowego u tych osób czy przywrócenie aktywności ruchowej do samodzielnego funkcjonowania. Wśród pozostałych korzyści wynikających bezpośrednio z projektu, nastąpi większa dostępność usług dla osób starszych w zakresie nieodpłatnej i długoterminowej opieki medycznej, w kontekście rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej u rozwoju w mieście Opolu.

Okres realizacji projektu: styczeń 2020 – grudzień 2020
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie są finansowane ze środków niniejszego projektu.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a) opieka medyczna dla uczestników projektu (w tym długoterminowa medyczna opieka domowa) w oparciu o następujące elementy wsparcia:

  • opieka medyczna (świadczona przez opiekunów medycznych/pielęgniarki),
  • opieka lekarska (kwalifikacja medyczna na etapie rekrutacji do projektu oraz 1 wizyta zalecająca pod koniec realizacji wsparcia),
  • opieka dietetyczna,
  • terapia nietrzymania moczu,
  • terapia z zakresu podologii,
  • terapia CRET, laserem wysokoenergetycznym oraz w komorze hiperbarycznej,
  • transport dla wybranych uczestników projektu.

b) rehabilitacja ruchowa dla uczestników projektu (w domu i placówce)
c) indywidualnie zaprojektowane wkładki korekcyjne