Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy przenośnego urządzenia do analizy składu ciała

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  Przenośnego urządzenia do analizy składu ciała (zestaw: analizator, oprogramowanie komputer przenośny), do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektuwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

  • ZAMAWIAJĄCY:

EUROMEDYK A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J.

Ul. Ozimska 19/10, 45-057 Opole

NIP 7542603810, REGON 531555570

e-mail: seniorzy.euromedyk@wp.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Gallus, Justyna Duma tel. +48 534 130 457

  • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup następującego sprzętu:

  1. Przenośne urządzenie do analizy składu ciała (zestaw: analizator, oprogramowanie komputer przenośny)

Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są poniżej:

ZAPYTANIE 7 2017

Załącznik nr 1,2,3 do zapyt. ofertowego nr 7 2017