Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Aktywny senior na długie lata”, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0026/18.  
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
·         
ZAMAWIAJĄCY:
EUROMEDYK A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J.
Ul. Ozimska 19/10, 45-057 Opole
NIP 7542603810, REGON 531555570 e-mail: seniorzy.euromedyk@wp.pl
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Gallus, Justyna Duma tel. +48 534 130 457
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest usługa transportu osób dla uczestników projektu (osób niesamodzielnych) z miejsca ich zamieszkania (Opole) do siedziby Zamawiającego, oraz z powrotem, średnio 3-6 osób/dzień w terminie 06.2019-01.2020. Okres realizacji usługi może ulec wydłużeniu.